Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 20-11-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 1.1 Definities algemeen

    1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder wet: Arbeidsomstandighedenwet. 2In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a.bouwplaats: elke tijdelijke of mobiele arbeidsplaats waar civieltechnische werken of bouwwerken tot stand worden gebracht, waarvan een niet-uitputtende lijst is opgenomen in bijlage I bij de richtlijn, bedoeld in artikel 2.23, onder a; b.bouwwerk: een civieltechnisch werk of bouwwerk als bedoeld onder a; c.opdrachtgever: 1°.voor de toepassing van hoofdstuk 2, afdeling 5, en artikel 9:6: i.degene voor wiens rekening een bouwwerk tot stand wordt gebracht, dan wel; ii.op wiens initiatief een bouwwerk tot stand wordt gebracht, dan wel; iii.de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren